EnglishEvenimente
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 8 KYU   GALBENA      DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
HEISOKU
DACHI
FUDO
DACHI
ASHI MAE
ZEN KUTSU
DACHI
JODAN
ZUKI
CHUDAN
ZUKI
CHUDAN
GYAKU
ZUKI
JODAN
GYAKU
ZUKI
JODAN UKE
CHUDAN
UKE
GEDAN
UKE
KYOBU
GERI
FUKYUGATA
ICHI
SHOSHIN
NAGAMINE
TOMARI
OKINAWA
3 BUNKAI
*


PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 7 KYU   PORTOCALIE       DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
JIGOTAI
DACHI
TOMOE
ZUKI
TATE HIJI
ATE
KYOBU
SHUTO
UCHI
GEDAN
YOKO
BARAI UKE
CHUDAN
WARI UKE
FUKUBU
GERI
FUKYUGATA
NI
CHOJUN
MIYAGI
NAHA
OKINAWA
3 BUNKAI
*
*
*

PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 6 KYU   VERDE       DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
NEKOASHI
DACHI
OI ZUKI
URAKEN
UCHI
KENTSUI
UCHI
GEDAN
SHUTO UKE
JODAN MAE
GERI
MAWASHI
GERI
PINAN
NIDAN
ANKO
ITOSU
SHURI
OKINAWA
3 BUNKAI
*
*
*

PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 5 KYU   ALBASTRA       DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
KOSA
DACHI
IPPON ASHI
DACHI

WARI UKE
ZUKI
KENTSUI
UCHI
NUKITE
ZUKI
CHUDAN
SHUTO UKE
MOROTE
SOE UKE
SOKUTO
GERI
KAKATO
GERI
PINAN
SHODAN
ANKO
ITOSU
SHURI
OKINAWA
3 BUNKAI
*
*
*
JU KUMITE
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 4 KYU  VIOLET      DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IAIGOSHI
DACHI
KOKUTSU
DACHI
GEDAN
ZUKI
MOROTE
ZUKI
KAKUSHI
ZUKI SAYU
ZUKI
GEDAN
SHUTO
YOKO
BARAI UKE
SAYU BARAI
UKE
KINTEKI
GERI
USHIRO
GERI
PINAN SAN
DAN
ANKO
ITOSU
SHURI
OKINAWA
3 BUNKAI
*
*
*
JU KUMITE
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 3 KYU   MARO       DURATA  6  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
NAIHANCHI
DACHI
NANAME
ZENKUTSU
DACHI
USHIRO
HIJI ATE
MAWASHI
ZUKI YOKO
HIJI ATE
MOROTE
NUKI TSUKI
NIHON
ZUKI
HAISHU
UCHI
KAKU ZUKI
MOROTE
BARAI UKE
HIJI UKE
JODAN
SHUTO
WARI UKE
GEDAN
KOSA UKE
JODAN
UCHI
SHUTO UKE
MOROTE
HAISHU
UKE
CHUDAN
YOKO UKE
HIZA ATE
GERI
HANGETSU
BARAI UKE
URA
MAWASHI
GERI
PINAN
IONDAN
ANKO
ITOSU
SHURI
OKINAWA
NAIHANCHI
SHODAN
BUSHI
MATSUMURA
RYU KYU
OKINAWA
6 BUNKAI
*
*
*
JU KUMITE
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 2 KYU   MARO CU O TRESA NEAGRA      DURATA  6  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM
8 - 3 KYU
KAKU ZUKI
TENSHIN
NO KAMAE
HAITO UCHI
SHI ZUKI
KIOBU
MOROTE
SHUTO
UCHI
KIOBU
SHOTE UCHI
CHUDAN
SHOTE ATE
GEDAN
SHOTE ATE
OTOSHI
UKE
CHUDAN
SOTO
MAWASHI
UKE
CHUDAN
IOKO UKE
JODAN
WARE UKE
JODAN
KOSA UKE
CHUDAN
HASAMI
UKE
HOTOKE
GAMAE
NIDAN GERI
PINAN GODAN
ANKO
ITOSU
SHURI
OKINAWA
6 BUNKAI
*
*
*
JU KUMITE
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 1 KYU  MARO CU DOUA TRESE NEGRE      DURATA  6  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM
8 - 1 KYU
SASAE HIJI
ATE
TOMOE
SHOTEI
ATE
JODAN
SHOTEI
ATE
HAZUSHI UKE
JODAN UCHI
SHUTO UKE
CHUDAN IOKO
SHUTO UKE
MAKITE UKE
MAGETORI
BARAI UKE
TORITE UKE
SAGURITE UKE
GEDAN HAITU
YOKO UKE
CHUDAN
SHOTEI UKE
( TEHNICI
INTERMEDIARE)
SUIRAKAN NO
KAMAE
RYU NO
SHITO NO
KAMAE
HOTOKE
GAMAE
TOATE
TEHNICILE
NAIHANCHI
NI DAN
BUSHI
MATSUMURA
RYU KYU
OKINAWA

12 BUNKAI
*
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE
 
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 1 DAN   YUDANSHA       DURATA  1  AN
VARSTA MINIM 15 ANI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
COMBINATII
DIN TOATE POZITIILE
COMBINATII DIN TOATE
TEHNICILE
COMBINATII DIN TOATE
TEHNICILE
COMBINATII
DIN TOATE
TEHNICILE
WANKAN
ROHAI AUTOR
NECUNOSCUT
TOMARI
OKINAWA

18 BUNKAI
*
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE
NOTA:
ISTORIA SHORIN-RYU-LUI DIN OKINAWA
CE REPREZINTA KATA; CE ESTE ZEN-UL; CE ESTE KEY-UL
BIOGRAFIE SENSEI SHOSHIN NAGAMINE
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 2 DAN  YUDANSHA      DURATA  2  ANI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM 8 KYU - 1 DAN
IDEM 8 KYU - 1 DAN
IDEM 8 KYU - 1 DAN
IDEM 8 KYU - 1 DAN
TOMARI
PASSAI
CHOTOKU
KYAN
OKINAWA
NAIHANCHI SANDAN

24 BUNKAI
*
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE
CUNOSTINTE DESPRE ZEN, FILOZOFIA KARATE-ULUI DIN OKINAWA
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 3 DAN   YUDANSHA       DURATA  3 ANI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM 8 KYU - 2 DAN
IDEM 8 KYU - 2 DAN
IDEM 8 KYU - 2 DAN
IDEM 8 KYU - 2 DAN
TOMARI
CHINTO
KATA
ANONIM
CONSERVAT DE
KYAN
OKINAWA
ANANKU
SHURI
24 BUNKAI
CONCEPTII
SI
VARIANTE
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE,
METHODS & TECHNIQUES
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 4 DAN   YUDANSHA     DURATA  4 ANI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM 8 KYU - 3 DAN
IDEM 8 KYU - 3 DAN
IDEM 8 KYU - 3 DAN
IDEM 8 KYU - 3 DAN
GOJU
SHIHO
SHURI
TOMARI
WANSHU
24 BUNKAI
*
*
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE,
METHODS & TECHNIQUES
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 5 DAN   YUDANSHA    DURATA  5 ANI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
IDEM 8 KYU - 4 DAN
IDEM 8 KYU - 4 DAN
IDEM 8 KYU - 4 DAN
IDEM 8 KYU - 4 DAN
YARA NO
KUSANKU
30 BUNKAI
*
*
KIHON
GERI
IMPUS
*
*
7 YAKUSOKU,
JU KUMITE,
METHODS & TECHNIQUES
ÒCopyright Asociatia Shorin Ryu Karate Do Romania.All Rights Reserved 2007
KOBUDO
SHORT WEAPONS
NUNCHAKU
BASIC TECHNIQUES,
KATA ALEX DAI ICHI,
KATA ALEX DAI NI
SAI
BASIC TECHNIQUES,
KATA KYAN SAI DAI ICHI,
KATA KISHABA NO SAI
LING WEAPONS
BO
BASIC TECHNIQUES,
KATA SHUSHI NO KON,
KATA CHIKEN BO NO KON,
KATA CHOUN NO KON ICHI,
KATA SHIROMATSU NO KON,
KATA SHIROTARO NO KON
         TEST FIZIC

FLOTARI
ABDOMENE
BRICEGE
GENUFLEXIUNI
8 KYU
35
50
15
60
7 KYU
40
60
25
80
6 KYU
50
70
30
100
5 KYU
55
80
35
120
4 KYU
60
90
40
130
3 KYU
65
100
40
140
2 KYU
70
100
40
150
1 KYU
75
100
50
160
BLACK BELT
100
150
50
200
PROGRAMA DE STUDIU PENTRU 9 KYU  ALBA CU O TRESA GALBENA     DURATA  3  LUNI
POZITII DE BAZA
TEHNICI DE ATAC CU MANA
TEHNICI DE BLOCARE CU MANA
TEHNICI DE ATAC CU PICIORUL
KATA
AUTORUL
ORIGINEA
BUNKAI
KUMITE
KIHON
LUCRU LA SAC SI MAKIWARA
YAKUSOKU
KUMITE
HEISOKU
DACHI
FUDO
DACHI
ASHI MAE
ZEN KUTSU
DACHI
JODAN
ZUKI
CHUDAN
ZUKI
CHUDAN
GYAKU
ZUKI
JODAN
GYAKU
ZUKI
JODAN UKE
CHUDAN
UKE
GEDAN
UKE
KYOBU
GERI

3 BUNKAI
*